Isı Yalıtımı Yasal Zorunluluk

Yeni binalar için evet zorunluluktur. Mevcut binalarda, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasası her binanın “Enerji Kimlik Belgesi” almasını şart koşuyor. (7,madde d fıkrası )

Madde şu hükümleri getiriyor : 

“Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalarda dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir”.

 

 

Enerji Kimlik Belgesi alması gereken binalar yeni ve mevcut binalar diye ikiye ayrılıyor.

Yeni binalar 1 Ocak 2011 tarihinden sonra, mevcut binalar 1 Ocak 2011 önce inşaat ruhsatı almış olanları kapsamaktadır.

Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi alma süresi 2017 tarihinde sona ermektedir.( Enerji Verimliliği Yasası 2008’de çıktı. 10 yıl süre verildi)

Enerji Kimlik Belgesi” alınmazsa ne olabilir?

Yasa bu durumda bina /daire alım satımı ve kiralanmasında Enerji Kimlik Belgesi” ni istemektedir. Daha doğrusu bu belge olmadan satış ve kiralama yapılamayacakr.

Yasaya göre ısı yalıtımı kararı için binalarda kat maliklerinin yarıdan bir fazlasının oyu yeterli olmakta, kat malikinin “ben katılmıyorum” deme şansı bulunmamakta, ısı yalıtım gideri o kat malikinden yüzde 5 faizle icra yolu ile alınabilmektedir.

1000  metrekarenin üzerindeki binalarda mantolamadan daha doğrusu ısı yalıtımından kaçış yok.